ویسکوزیمتر DV-III

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ویسکوزیمتر رئومتر، دیجیتال، قابل اتصال به کامپیوترمیزان افزایش سرعت

سرعت

حداکثر

حداقل

مدل

2.6 K

0.01 – 250

6 M

1*

LVDV-III-U

2.6 K

0.01 – 250

40 M

100**

RVDV-III-U

2.6 K

0.01 – 250

80 M

200**

HADV-III-U

2.6 K

0.01 – 250

320 M

800**

HBDV-III-U

2.6 K

0.01 – 250

1.6 B

4K

5×HBDV-III-U

 

 

*حداقل 15 سانتی پواز با اسپیندل های استاندارد سری LV و کمتر از آن تا 1 سانتی پواز با UL آدابتور امکان دسترسی دارد.

**حداقل ویسکوزیته به همراه اسپیندل های انتخابی RV/HA/HB قابل دستیابی می باشد.