ویسکوزیمتر DV-E

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ویسکوزیمتر دیجیتالمدل

حداقل (CP)

حداکثر (CP)

سرعت

میزان افزایش سرعت

LVDV-E

1

2 M

0.3-100

18

RVDV-E

100

13 M

0.3-100

18

HADV-E

200

26 M

0.3-100

18

HBDV-E

800

104 M

0.3-100

18

 

 

برای مدل LV محدوده 1 سانتی پواز به وسیله UL آدابتور (وسیله جانبی) بدست خواهد آمد.

محدوده 15 سانتی پواز در مدل LV به وسیله اسپیندل های استاندارد دستگاه قابل اندازه گیری است.

حداقل اندازه گیری ویسکوزیته به وسیله اسپیندل های انتخابی HB-I/HA-I/RV-I امکان پذیر است.