ویسکوزیمتر KU II

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ویسکوزیمتر رنگ، چسب و جوهر دیجیتالرنج اندازه گیری:
40 تا 141 KU
32 تا 1099 gm
27 تا 274 CP