سانتریفیوژ K220

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتریفوژ 15000 دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان قابل كنترل ، تایمر 90-0 دقیقه با امكان نصب روتورهای :  

BR5431  روتور 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت  6000 دور   

BR5434  روتور 8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت  6000 دور      

BR5528  روتور 28 شاخه 15 سي سي زاويه متغیر  6000 دور

BR5530  روتور 2 شاخه  ميكرو پليت 86×130 زاويه متغير 2000 دور                    

BR5404  روتور 24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت  با درپوش 15000 دور

BR5436  روتور 36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت  با در پوش  15000 دور

BR5448 روتور 48  شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت با در پوش   15000 دور