سانتریفیوژ K2045

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی سنتوریون انگلیس سانتريفیوژ 15000  دور
 مولتي روتور با نمايشگر ديجيتال سرعت
 تایمر 99-0 دقیقه
 باامكان نصب روتورهای:
 6  شاخه 100 سي سي زاويه ثابت 4000 دور BRK5100 
 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور BRK5324 
 8  شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور BRK5608
 32 شاخه 2/0 سی سی PCR 15000 دور BRK5494 
 24 شاخه 5/1 تا 2 سي سي زاويه ثابت 15000 دور BRK5424 
 36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دور BRK5436 
 48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دور BRK5448