شیکر لوله GENIUS 3

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شیکر لوله 250 تا 2500 دور، 4 کیلوگرمی

 

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

VG-3/3 : صفحه عمومی ورتکس Genius3

VG-3/36 : کمربند ارلن و بالن ورتکس Genius3

VG-3/37 : فوم عمومی ورتکس Genius3