شیکر دورانی MTS 2/4 digital

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شیکر دورانی با صفحه مخصوص میکروپلیت، دیجیتال، 1100 دور

 

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

MS 3/4 : ابزار میکروپلیت مخصوص شیکر MTS 2/4