شیکر ارلن بالن KS 130 control

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شیکر ارلن و بالن اوربیتالی دیجیتال، 2/5 کیلوگرمی، 80 تا 800 دور، همراه با ابزار AS 130.1

 

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

AS 130.1 : صفحه عمومی شیکر KS 130

AS 130.3 : ابزار میکروپلیت شیکر KS 130

K1013 : صفحه مخصوص جای لوله آزمایش شیکر KS 130

K1113 : صفحه مخصوص کلمپ شیکر KS 130