شیکر ارلن بالن VXR basic

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

شیکر ارلن و بالن اوربیتالی 2 کیلوگرمی، 0 تا 2200 دور، تایمردار

 

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود):

VX 8 UNIVERSAL : صفحه مخصوص شیکر VXR

VX 2 : صفحه مخصوص لوله آزمایش شیکر VXR

VX 11 : نگهدارنده فوم مخصوص لوله آزمایش شیکر VXR

VX 11/2 : فوم مخصوص لوله آزمایش شیکر VXR

VX 7 : صفحه مخصوص پتری دیش شیکر VXR