هموژنایزر T 50 Basic

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

هموژنایزر، 4000 تا 10000 دور، 0/25 تا 30 لیتر،تنظیم سرعت ولومی

متعلقات ( باید به صورت جداگانه خریداری شود ):

S50 N - G45G : تیغه هموژنایزر T50