آسیاب M 20 universal mill

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آسیاب قابل کنترل، 20000 دور250 میلی لیتر