آسیاب MF 10-2 basic

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آسیاب قابل کنترل، 3000 تا 6500 دور 5کیلوگرمی، مخزن استیل


متعلقات (باید به صورت جداگانه خریداری شود):

MF 0/25 : تیغه آسیاب MF10

MF 0/5 : تیغه آسیاب MF10

MF 1 : تیغه آسیاب MF10

MF 2 : تیغه آسیاب MF10

MF 3 : تیغه آسیاب MF10