اسپکتروفتومتر ویزیبل V1100

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

اسپکتروفتومتر ویزیبل دیجیتال

با رنج 330 -1000 nm ، دقت 0/5%