انکوباتور 256 لیتری INE 600

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

انکوباتور 256 لیتری کنترل الکترونیک