هاون با دسته

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

  KC558     هاون 8 سانت با دسته
  KC550     هاون 10 سانت با دسته  
  KC552     هاون12/5 سانت با دسته