انواع گیره و نواي دوبل

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- گیره قلابدار برنجی                      KG032
- گیره میله دار برنجی                    KG031
- گیره نوای دوبل طرح آیکا               KG008
- گیره نوای دوبل فیزیکی(همه کاره)  KG004
- گیره نوای دوبل کج                     KG003
- گیره نوای دوبل بسته                  KG001
- گیره بالن پنجه ای                      KG030
- گیره بورت نوای سرخود                KG023
- گیره قیف 5 سانت نوا سرخود        KG035
- گیره قیف 6 سانت نوا سرخود        KG036
- گیره قیف 7 سانت نوا سرخود        KG037
- گیره کپسول(کوره) 60 سانت        KG042