سری مقاومت روی پایه KE164

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر