رئوستای روپوش دار 100 اهمی KE155

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر