آب مقطر گیری یکبار تقطیر KC570

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر