دماسنج اتاق

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- دماسنج اتاق 12.5 و 13.5 سانت
- 50+  ̴  10- C°