دماسنج رطوبت سنج فشار سنج 61250

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج رطوبت سنج فشار سنج عقربه ای پایه استیل ،رنج دما 50+ ̴ 10- C° ،رنج رطوبت %100 ̴ 0