دماسنج رطوبت سنج 62101

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج رطوبت سنج عقربه ای موئی دیواری 8/5 سانت ،رنج دما 40+ ̴ 0 C° ،رنج رطوبت %100 ̴ 20