دماسنج رطوبت سنج سونا 60660

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج رطوبت سنج سونا ،رنج دما +120 ̴ 30+ ،رنج رطوبت %60 ̴ 0 ،قطر 10 سانت