دماسنج حمام 82840

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دماسنج حمام به شکل ماهی ،پلاستیکی قرمز ،رنج دما 50+ ̴ 10+ C°