دماسنج پنجره 88500

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

دما سنج پنجره ،استوانه ای بدنه استیل ، طول 20 سانت رنج دما +50 ̴ -50 °C