اسپکترومتر با منبع نور لیزر همراه با منشور فلینت KF-JJY 1A

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

اسپکترومتر با منبع نور لیزر(طيف نما) همراه با منشور فلینت