پاک کننده بذربه روش دميدن CFY-II

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

پاک کننده بذر به روش دمیدن،جداکننده و پخش کننده همراه با تایمر . منبع ذخیره