فیبر آنالایزر CXC-06

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

فیبر آنالایزر ( استخراج ) فیبرو سلولوز

امکان آزمایش 6 نمونه

برای فیبر کمتر از 10 % با دقت 0.4 % و برای فیبر بیشتر از10 % با دقت 4 %