مساحت سنج دیجیتال TMJ-II

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

مساحت سنج دیجیتال پرتابل

برای اشگال هندسی و ناموزون و اندازه گیری فاصله و محیط

قابل اتصال به کامپیوتر و دارای قابلیت ذخیره 2000 گروه اطلاعات