خازن صفحه ای KE125

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آلومینیومی