جعبه خازن KE165 و جعبه مقاومت KE164

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر