سولونوئید و آهنربای الکتریکی KE131

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر