انواع جای لوله آزمایش

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

استیلجای لوله آزمایش استیل 33 خانه                      KG033
- جای لوله آزمایش استیل 20 خانه                    KG020
- جای لوله آزمایش استیل 16 خانه                    KG016
- جای لوله آزمایش 18 خانه مخصوص بن ماری       KG018
- جای لوله آزمایش 24 خانه مخصوص بن ماری       KG024