فیلترهای پولاروید KO332

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر