مانیتور قابل نصب به میکروسکوپ MCD - 200

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

مانیتور قابل نصب به میکروسکوپ

2MP – TV,PC