آدابتور TCN - 05

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آدابتور چشمی برای نصب CCD به میکروسکوپ 0.5X