رفراکتومتر رومیزی 2WAJ

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

رفراکتومتر رومیزی ABBE


Specifications:

 

·         Refractive index nD: 1.3000-1.7000

·         Accuracy: ±0.0002

·         Dissolved Solids Brix: 0-95%

·         G.W.: 2.6 kg

·         Dimensions: 100´200´240mm