BRK5448

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 48 شاخه 0/2 سی سی زاویه ثابت با در پوش