ترموسل HT-220

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ترموسل همراه با کنترولر 300 درجه سانتیگراد