اسمال سمپل SSA

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

اسمال سمپل با ترمومتر