میکروسکوپ متالوژی 500X سه چشمی MIT300T

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی ژنوس چینمیکروسکوپ متالوژی سه چشمی 500X با عدسی های شیئی Eplan 4X,10X,20X,40X
 عدسی چشمی 12.5X و چشمی مدرج 10X