میکروسکوپ اینورت پرتابلNIB-50

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی نول چینمیکروسکوپ پرتابل اینورت بیولوژی
 400X
با عدسی های (LWD (4X,10X,40X