میکروسکوپ تحقیقاتی موتورایز N-800D

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی نول چینمیکروسکوپ سه چشمی بیولوژی تحقیقاتی 1000X موتورایز
عدسی های شیئی E plan (4X,10X,20X,40X,100X و چشمی واید