همكاران ما در شهرستانها

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آبادان    فروشگاه كالاي پزشكي ابن سينا آقاي مرغائي زاده                            تلفن:14420445

آمل        هاره تجهيز شمال-آقاي نوروزي                                                    تلفن:44152345
اردبیل      تجهیزات آزمایشگاهی عباس زاده                                               تلفن: 32238277


اروميه     فروشگاه بارنارد
آقاي پروري                                                 تلفن:32221760

اصفهان   فروشگاه تكام - آقاي سپهري                                                       تلفن:32201623

اصفهان    رادطب اسپادانا-آقاي جهانشاه                                                     تلفن:32336665

اصفهان    نگين حافظ پارسيان-آقاي كريمي                                                 تلفن:32361493

اهواز       فروشگاه لوازم آزمايشگاهي دزطيف آقاي نيسي                            تلفن:3333321

بجنورد    دانش افزار-آقاي شريفي                                                              تلفن:42317174

تبريز       دلتا شيمي-آقاي حكيم زاده                                                            تلفن:35557579


دزفول     فروشگاه فرهنگ گستر
آقاي بهداد                                             تلفن:    42239394

رشت        فروشگاه آريا ارتو آقاي حسين زاده                                           تلفن:33227906
زنجان          تجهيزات آزمايشگاهي زنجان-آقاي عبادي                                    تلفن:33321364
 
شاهرود       فروشگاه دانش طب
-آقاي سليماني                                            تلفن: 32226704

شهركرد       كالاي پزشكي بهنود- آقاي فتحي پور                                      تلفن:32226333

شيراز     
   طب الصادق-آقاي سيفي
                                                          تلفن:32247744

شيراز         اكسين ارم-آقاي بيژن زاده                                                       تلفن:36246013

شيراز         كالاي پزشكي شيراز-آقاي تركش                                              تلفن:3230513

قزوين         فروشگاه جامعه آزمايشگاهيان –آقاي اميريان                              تلفن:33338432

كرج         فروشگاه علوم -آقاي شريفيان                                         تلفن:32224401

كرمان
 
       فروشگاه صنايع آموزشي
آقاي فروغي                                      تلفن:32226527

كرمانشاه      فروشگاه پژك شيمي-آقاي حقدوست                                          تلفن:37292577

كرمانشاه      شيمي گستر-آقاي ناصح                                                        تلفن:7270633

گرگان           فروشگاه شيمي كاربران-آقاي احمدي                                        تلفن:32228257

گرگان          آريا دانش گرگان-آقاي عقيلي                                                  تلفن: 32628106

مشهد            واكرمن-آقاي شريفي                                                            تلفن:38435079

مشهد            فروشگاه دانش آوران-آقاي طباطبائي                                        تلفن:32256567

همدان             فروشگاه بزرگمهر- آقاي مختاراني                                          تلفن:38265183

يزد    فروشگاه افضل-آقاي افضل                                                                تلفن:6223051-035