سانتریفیوژ PRO VET-SERUM

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سانتریفوژ 6000 دور
- دیژیتال
- مخصوص سرم
- همراه با روتور
8 شاخه 15 سی سی  BRK5408
- امکان استفاده از آدابتورهای:
 
 5 سی سی
   RM05
  10 سی سی  RM10