ويسكوزيمتر عقربه اي NDJ-1

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ويسكوزيمتر روتاري عقربه ايCP 0~200.000