لامپ کاتودیک صلیبی

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی Telteron 3B آلمانمدل U18553

Filament voltage: 7.5 V AC/DC

Anode voltage: 2000 V to 5000 V

Anode current: typ. 20 μA at UA 4500 V

Voltage at cross: 2000 V to 5000 V

Current at cross: typ. 75 μA at UA 4500 V

Glass bulb: 130 mm diam. approx.

Total length: 260 mm approx