انكوباتور66 ليتري PIF-60/201

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر





انكوباتور 66 ليتري ديجيتال 80-0 درجه با قابليت برنامه ريزي- محصول كربوليت انگلستان