پی پت مدرج

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در حجم های:
 
0.1 میلی لیتر
0.2 میلی لیتر
1 میلی لیتر
2 میلی لیتر
3 میلی لیتر
5 میلی لیتر
10 میلی لیتر
20 میلی لیتر
25 میلی لیتر