پتری دیش

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

در اندازه های:
 
8 سانت
10 سانت
12 سانت